🔍

Badania wody zarobowej

Woda wykorzystywana w budownictwie do zarabiania betonówzapraw itp. musi spełniać określone parametry i właściwości.

Oferujemy Państwu badania wody zarobowej wykonane zgodnie z PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu”.

Analiza wody zarobowej jest podzielona na 3 etapy:

1. Ocena wstępna – woda badana jest pod kątem określonych w normie wymagań:

  • Oleje i tłuszcze
  • Detergenty
  • Barwa
  • Zawiesiny
  • Zapach
  • Kwasy
  • Substancje humusowe

2. Właściwości chemiczne- woda zarobowa zostaje zbadana na obecność związków chemicznych:

  • Chlorki
  • Siarczany
  • Alkalia

3. Czas wiązania i wytrzymałość – woda zarobowa zostaje wykorzystana do przygotowania próbek betonu lub zaprawy do badania wytrzymałości na ściskanie oraz czasu wiązania.

Cofnij się do badania betonu albo przejdź do badania kruszyw.