🔍

Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych

Specyfikacje techniczne to zbiory wymagań określające warunki i sposoby wykonania, kontroli i odbioru określonego rodzaju robót. Stosuje się je w wielu krajach świata jako element systemu przetargowego działającego w gospodarce rynkowej. W Polsce ustawa o zamówieniach publicznych (jednolity tekst w DzU nr 119 z 1998r. poz. 773, art. 17.1) przewiduje stosowanie specyfikacji technicznych, określających warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

Nasza firma oferuje Państwu usługi w zakresie weryfikacji oraz opracowywania specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej jak i betonu.

Sporządzane przez naszą firmę specyfikacje techniczne opracowywane są według wymagań norm PN-EN 206-1 i PN-B-06265 w stosunku do betonu i jego poszczególnych składników oraz z uwzględnieniem takich parametrów jak:

  1. klasa wytrzymałości,
  2. klasa ekspozycji,
  3. klasa zawartości chlorków,
  4. klasa konsystencji,
  5. rodzaj i klasa wytrzymałości cementu,
  6. typ domieszki i typ dodatku,
  7. właściwości specjalne – jeżeli jest to wymagane,
  8. maksymalny nominalny górny wymiar ziarn kruszywa.