🔍

Zakładowa Kontrola Produkcji

Co to jest Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)? Jest to stały wewnętrzny nadzór produkcji, prowadzony przez producenta, którego wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być w sposób ciągły dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania.

System zakładowej kontroli produkcji opiera się na normie PN-EN ISO 9001, którą mogą stosować wszelkie organizacje i przedsiębiorstwa niezależnie od rodzaju i wielkości. Po spełnieniu wymagań normy przyznawany jest certyfikat ZKP.

Sposób dokumentowania wszelkich procedur związanych z ZKP powinien gwarantować jednolitą interpretację zapewnienia jakości i umożliwić osiągnięcie wymaganych cech wyrobu oraz efektywności działania systemu monitoringu produkcji.

Chcąc dostarczać naszym klientom wyroby o najwyższych jakościowo parametrach, musimy zadbać o odpowiedni audyt wyrobów.

Polskie przepisy prawa (m.in. ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r.) ustanowiły systemy oceny zgodności (1+, 1, 2+, 2, 3 i 4) dla wyrobów budowlanych, wprowadzanych do obrotu zarówno w systemie europejskim (z oznakowaniem CE), jak i krajowym (ze znakiem budowlanym).

Zadania producenta oraz tzw. strony trzeciej, tj. jednostki uczestniczącej w ocenie zgodności w ramach poszczególnych systemów zostały określone przepisami ww. Rozporządzeń. Zakładowa kontrola produkcji, jej opracowanie, wdrożenie i prowadzenie jest obowiązkiem każdego producenta w każdym systemie oceny zgodności. Bez niej producent nie może uznać, że dokonał wymaganej oceny zgodności wyrobu. Nie może też umieścić na wyrobie oznakowania CE ani znaku budowlanego, a tym samym nie może wprowadzić wyrobu budowlanego do obrotu.

Od 1 lipca 2013 r. w Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. zwane w skrócie CPR , ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Rozporządzenie nr 305/2011 uchyla jednocześnie Dyrektywę Budowlaną 89/106/EWG.

Wprowadzone rozporządzenie nakłada na wszystkie firmy specjalizujące się w produkcji wyrobów budowlanych obowiązek wprowadzenia systemu ZKP. Obowiązek taki mają wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od wykorzystywanego systemu oceny zgodności.

Zakładowa Kontrola Produkcji ma na celu zapewnienie stabilności produkcji i uzyskiwanie przez wyrób wymaganych cech zgodnych ze specyfikacją techniczną, deklarowanych przez producenta.

System ZKP musi zostać przygotowany oraz wdrożony przez producenta. Niezbędne jest również przygotowanie odpowiedniej dokumentacji oraz nadzór nad jej aktualnością.

W związku z tym pragniemy Państwu przedstawić i zaoferować swoje usługi w zakresie wdrażania Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami:
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Opracowane przez nas Księgi ZKP, oznakowania CE, deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności są pomysłami autorskimi i wykazują się dużą praktycznością w ich stosowaniu. Zakładowa Kontrola Produkcji wdrażana jest przez nas dla dowolnych wyrobów budowlanych produkowanych przez przedsiębiorstwa. Osoba pracująca przy wdrożeniu będzie odpowiadała za skuteczne doprowadzenie do certyfikacji oraz uzyskanie certyfikatu ZKP.