🔍

Badania mas bitumicznych

Zajmujemy się badaniami w zakresie technologii mieszanek mineralno-asfaltowych.

Nasza Firma wspiera Producentów jak również Wykonawców dróg.

Oferujemy badania w następującym zakresie:

 • wypełnienie wolnych przestrzeni asfaltem według PN-EN 13108-1:2008
  Obliczenie ilorazu objętości asfaltu w zagęszczonej próbce MMA Va i objętości wolnej przestrzeni plus objętość wypełniona asfaltem w zagęszczonej MMA Vpa.
 • zawartość wolnych przestrzeni według PN-EN 13108-1:2008
  Obliczenie ilorazu różnicy gęstości objętościowej i gęstości strukturalnej MMA oraz jej gęstości objętościowej.
 • skład ziarnowy mieszanki mineralnej według PN-EN 13108-1:2008
 • gęstość
 • gęstość objętościowa według PN-EN 12697-8:2005
  Wcześniej określaną jako gęstość strukturalna lub pozorna.
 • wytrzymałość mieszanki mineralno-asfaltowej na rozciąganie pośrednie – odporność na działanie wody i mrozu według PN-EN 12697-12:2008
 • wskaźnik zagęszczenia
  Obliczenie ilorazu gęstości strukturalnej próbki MMA wbudowanej i gęstości strukturalnej MMA, wykonanej z tych samych składników i zagęszczonych w znormalizowany sposób.
 • oznaczanie stabilności i odkształcenia metodą Marshalla
  Określenie wartości siły i odkształceń w chwili zniszczenia próbki ściskanej w aparacie Marshalla.

W zakresie naszej oferty znajduje się również opracowanie oraz sprawdzenie receptur na mieszanki mineralno-asfaltowe.