🔍

Usługi specjalistyczne

Nasza firma w ramach usług związanych z ZKP specjalizuje się w opracowywaniu oraz uaktualnianiu i pomocy naszym Klientom w:

Wprowadzeniu do obrotu nowych wyrobów również spoza UE

Wprowadzenie wyrobu do obrotu oznacza udostępnienie po raz pierwszy produktu budowlanego na rynku unijnym. Z kolei udostępnienie na rynku to każde dostarczenie wyrobu budowlanego w celu dystrybucji lub zastosowania na rynku unijnym w zakresie działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie. Wprowadzenie do obrotu obejmuje więc też oferowanie do sprzedaży.

Przez pojęcie wyrobu budowlanego należy rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na zakres jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wyprodukowaną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. Wyrób budowlany wprowadzony może być do obrotu jako wyrób pojedynczy bądź jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Wyroby budowlane podlegające rygorom ustawy o wyrobach budowlanych powinny spełniać wymagania ww. definicji i jednocześnie być objęte zakresem przedmiotowym mandatów udzielanych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

W przypadku wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych w systemie europejskim, z oznakowaniem CE wymagane jest utworzenie i prowadzenie przez producenta zakładowej kontroli produkcji w każdym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. System ZKP, czyli zakładowa kontrola produkcji jest też niezbędna w systemie oceny zgodności dot. wyrobów z oznakowaniem znakiem budowlanym ( w systemie krajowym).

Opracowaniu Instrukcji Technologicznych

Wytyczne techniczne zalecane do stosowania w Polsce. Każda instrukcja jest dokumentem systemu ZKP. Zakładowa Kontrola Produkcji wymaga z kolei możliwości nadzorowania i sprawowania kontroli nad wszelkimi procesami zawartymi w instrukcjach . Szczegółowość instrukcji i jej formę należy uzależnić od rodzaju wyrobu. Instrukcje powinny zawierać odniesienie do dokumentów z którymi są związane (odniesienie do procedury). W zależności od wyrobu instrukcje technologiczne sporządzamy indywidualnie.

Opracowaniu Aprobat Technicznych

Dopuszczenie wyrobów do obrotu, a zatem i Zakładowa Kontrola Produkcji powiązane są z aprobatami technicznymi. Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania. Aprobata techniczna jest rodzajem specyfikacji technicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.). Dokonanie oceny zgodności (wymóg, który stawia ww. rozporządzeniem i Zakładowa Kontrola Produkcji) potwierdzającej zgodność wyrobu ze specyfikacją techniczną, uprawnia producenta do wystawienia krajowej deklaracji zgodności i oznakowania wyrobu znakiem budowlanym.

Oferujemy opracowywanie Aprobat Technicznych takich jak:
1. wyroby do konstrukcji betonowych oraz łączników budowlanych i elementów złącznych,
2. wyroby do konstrukcji lekkich, obudowy i wypełnienia,
3. wyroby do izolacji termicznych i akustycznych,