🔍

Badania złóż

Ocena wielkości i jakości złóż

Geologia złożowa to dziedzina o szerokim spektrum działania, która zajmuje się poszukiwaniem, badaniem, rozpoznawa-niem, dokumentowaniem i udostępnianiem złóż surowców mineralnych.

Udostępnianie złoża powinno mieć sens ekono-miczny, a dokumentowanie złóż kopalin powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi kryteriami bilansowości.

Oferujemy Państwu:

Projektowanie badań i dokumentowanie złóż kopalin i surowców:

  • opracowanie projektów badań geologicznych
  • wykonanie wierceń
  • nadzór i dozór geologiczny nad wierceniami
  • wykonanie dokumentacji geologicznych oraz wynikowych i sprawozdań
  • opracowanie dodatków do dokumentacji geologicznych
  • opracowanie dokumentacji otworów wiertniczych
  • opracowanie projektów zagospodarowania złóż
  • wyznaczanie obszaru i terenu górniczego
  • wykonanie planu ruchu
  • opracowanie dokumentacji rekultywacyjnej

Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu naszych klientów przez pełen proces uzyskania koncesji geologicznej na wydobycie złóż surowca