🔍

Badania zapraw

W zakres badanie zapraw wchodzą Wstępne Badania Typu oraz zakres stosowania i metodykę cech fizycznych i wytrzymałościowych zapraw:

 • Murarskich wg PN-EN 998-2 „Wymagania dotyczące zapraw do murów.
  Część 2: Zaprawa murarska”;
  • PN-EN 1015-3 „Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy. Gęstość objętościowa świeżej zaprawy”;
  • PN-EN 1015-6 „Gęstość objętościowa świeżej zaprawy”;
  • PN-EN 1015-9 „Określenie czasu zachowania właściwości roboczych”;
  • PN-EN 1015-7 „Określenie zawartości powietrza”;
  • PN-EN 1015-17 „Określenie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie”;
  • PN-EN 1015-10 „Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy”;
  • PN-EN 1015-11 „Określenie wytrzymałości na ściskanie”;
  • PN-EN 1015-18 „Określenie absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym”;
  • PN-85/B-04500 „Określenie trwałości (odporność na zamrażanie-odmrażanie)”;
  • W przypadku chęci deklarowania zaprawy jako zaprawy do cienkich spoin należy wykonać:
   PN-EN 1015-1 „Określenie rozkładu wielkości ziaren (metodą analizy sitowej)”;
   PN-EN 1015-9 „Czas zachowania właściwości roboczych p. 7. Metoda B”.
 • Tynkarskich wg PN-EN 998-1 „Wymagania dotyczące zapraw do murów
  Część 1: Zaprawa tynkarska”;
  • PN-EN 1015-1 „Określenie wielkości ziarn metodą analizy sitowej”;
  • PN-EN 1015-3 „Określenie konsystencji świeżej zaprawy”;
  • PN-EN 1015-6 „Gęstość objętościowa świeżej zaprawy”;
  • PN-EN 1015-9 „Określenie czasu zachowania właściwości roboczych”;
  • PN-EN 1015-7 „Określenie zawartości powietrza”;
  • PN-EN 1015-10 „Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy”;
  • PN-EN 1015-11 „Określenie wytrzymałości na ściskanie”;
  • PN-EN 1015-12 „Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw” ;
  • PN-EN 1015-18 „Określenie współczynnika absorpcji wody podciąganie kapilarne”;
  • PN-EN 1015-19 „Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach”;
  • PN-85/B-04500 „Mrozoodporność (trwałość)”.