🔍

Badania gruntów i stabilizacji

Grunty jako zespół cząstek mineralnych (niekiedy z substancją organiczną) w postaci osadu, który może zostać rozdrobniony przez rozcieranie w ręku. Badanie gruntu pomaga określić jego właściwości i skład faz. Grunty mogą składać się z fazy suchej, gazowej (powietrze, a niekiedy inne gazy) oraz ciekłej (najczęściej woda). Termin gruntu stosuje się także przy mieszankach zawierających materiały wytworzone przez człowieka, ale wykazujące podobne właściwości np. żużle, popioły lotne.

Wykonujemy kompleksowe laboratoryjne badania gruntów.

Podział gruntów:

 • grunt antropogeniczny – grunt utworzony z produktów gospodarczej i przemysłowej działalności człowieka (odpady komunalne, pyły poflotacyjne, pyły dymnicowe, itp.) w wysypiskach, zwałowiskach, budowlach ziemnych, itp.
 • grunt naturalny – grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych
 • grunt mineralny – grunt, w którym zawartość części organicznych jest równa lub mniejsza 2% objętości
  • bardzo gruboziarnisty (nieplastyczny) – wymiary cząstek od 63 mm wzwyż, zaliczamy do niego kamienie, głazy i duże głazy
  • gruboziarnisty (nieplastyczny) – wymiary cząstek od 0,063 mm do 63 mm[2], zaliczamy do niego żwiry, piaski i pospółki
  • drobnoziarnisty (plastyczny) – wymiary cząstek poniżej 0,002 mm do 0,063 mm, zaliczamy do niego pyły i iły
 • grunt organiczny – grunt, w którym zawartość części organicznych jest większa od 2% objętości
  • grunt próchniczy – zawartość części organicznych jest wynikiem wegetacji roślinnej oraz obecności mikroflory i mikrofauny
  • torfy – grunty powstałe z obumarłych i podlegających stopniowej karbonizacji części roślin
  • gytie – grunty powstałe w wyniku osadzania się substancji mineralnych i organicznych w środowisku wodnym, cechuje je zawartość węglanu wapnia większa niż 5%
 • grunty przydatne do budownictwa
  • nasyp budowlany – nasyp, którego rodzaj i stan odpowiadają wymaganiom budowli lub podłoża pod budowę
  • nasyp nieodpowiadający wymaganiom budowlanych

Grunt ulepszony spoiwem hydraulicznym – uzyskana w wyniku mechanicznego ujednorodnienia, w proporcjach ustalonych laboratoryjnie, mieszanka gruntu mineralnego, spoiwa i wody, posiadająca po zagęszczeniu i stwardnieniu założone właściwości.

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym – uzyskana w wyniku mechanicznego ujednorodnienia, w proporcjach ustalonych laboratoryjnie, mieszanka gruntu mineralnego lub piasku, spoiwa i wody, posiadająca po zagęszczeniu i stwardnieniu założoną wytrzymałość.

Nowe rozwiązania jakie stosowane są na rynku przeznaczone są między innymi w inżynierii komunikacyjnej do katalityczno-fizycznej stabilizacji, wzmocnienia i trwałego w czasie uodpornienia na wodę (hydrofobizacja) gruntów miejscowych spoistych oraz mieszanek gruntowych, kruszywowych lub gruntowo-kruszywowych z odpowiednią zawartością frakcji pylasto-ilastych lub w mieszance o zawartości frakcji pylasto-ilastych wypełniającej w sposób optymalny wolne przestrzenie między ziarnami grubymi.

Rozwiązania te umożliwiają wykorzystanie modyfikowanego gruntu rodzimego jako materiału konstrukcyjnego w wielu dziedzinach:

– drogi wszystkich kategorii ruchu KR,
– podłoża tras kolejowych,
– place składowe i manewrowe, tereny przemysłowe,
– parkingi,
– drogi osiedlowe,
– drogi technologiczne i serwisowe,
– drogi gruntowe i tymczasowe budów,
– drogi i dukty leśne,
– szlaki turystyczne,
– ścieżki rowerowe i chodniki dla pieszych,
– drogi na wałach,
– podłoża i przykrycia składowisk,
– rekultywacja i zapobieganie erozji.

Wszystkie te zabiegi mają na celu poprawę nośności podłoża gruntowego wg PN-S-02205, szczególnie w przypadku gruntów spoistych i mało spoistych o podwyższonej wilgotności.

Spoiwa samodzielnie należy stosować orientacyjnie w ilości 3-11% wagowych w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa zagęszczonego zgodnie z PN-88-/B-04481 I lub II metodą Proctor.

Wykonujemy również kompleksowe analizy chemiczne spoiw i dodatków mineralnych w zakresie norm:

PN-EN 14227-3 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -Specyfikacje. Część 3: Mieszanki związane popiołami lotnymi”
PN-EN 14227-4 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacja. Część 4: Popioły lotne do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym”
PN-EN 14227-14 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacja. Część 14: Grunty stabilizowane popiołami lotnymi”

Do każdego badania i próbki gruntu dopasowujemy odpowiednie badania.