Badania betonu stwardniałego

Badanie mrozoodporność betonu w solach

Oznaczenie odporności betonu na działanie mrozu w obecności środków odladzających ma na celu stwierdzenie, czy badany beton jest w stanie przez zakładany okres użytkowania konstrukcji pracować w warunkach zawilgocenia, cyklicznego działania mrozu i środków odladzających bez obniżenia swych parametrów użytkowych poniżej zakładanego minimum.

Parametrami poddawanymi bezpośredniej ocenie może być np. wytrzymałość na ściskanie, poziom złuszczenia powierzchni, ubytek masy itp.

Badanie wykonujemy wg procedury badawczej IBDiM

Badanie głębokość penetracji wody pod ciśnieniem oraz badanie wodoszczelności

Beton jest kompozytem porowatym. Zawarte w nim pory kapilarne łączą się w sieć, przez którą woda pod ciśnieniem jest w stanie penetrować do wnętrza elementu. Poprawa wodoszczelności betonu odbywa się przez takie projektowanie składu mieszanki betonowej oraz wybór technologii wykonania elementu, aby uzyskany kompozyt cechował się odpowiednio niską zawartością porów kapilarnych. Badanie wodoszczelności betonu polega na okresowym poddaniu próbek działaniu wody, doprowadzonej pod określonym ciśnieniem do jednej ze ścianek próbki. W trakcie badania obserwuje się, czy woda nie przechodzi na pozostałe ścianki próbki. Po zakończeniu badania próbki przełamuje się aby sprawdzić głębokość penetracji wody do ich wnętrza.

Badanie wykonujemy wg norm:

PN-B 06250 „Beton zwykły”
PN-EN 12390-8 „Badania betonu. Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem”

Badanie mrozoodporności betonu

Beton jest kompozytem porowatym. Zawarte w nim pory, w szczególności pory kapilarne, w środowisku wilgotnym i mokrym wypełniają się wodą. W temperaturach ujemnych woda, zamieniając się w lód, zwiększa swoją objętość. Wywołuje to wewnątrz betonu naprężenia, które pomału niszczą jego strukturę. Betonami narażonymi na tego typu oddziaływania są betony konstrukcji mostowych, dlatego też nie spotyka się tego typu betonu bez dodatku domieszki napowietrzającej. Badanie mrozoodporność weryfikuje czy beton spełnia założone parametry odporność na działanie mrozu.

Badanie wykonujemy wg normy:

PN-B 06250 „Beton zwykły”

Nasiąkliwość betonu

Badanie nasiąkliwości betonu polega na określeniu ilości wody, jaką beton jest zdolny zaabsorbować aż do całkowitego wypełnienia porów. Jako jedno z niewielu badań nie wymaga ono posiadania próbek o regularnym kształcie. Jeżeli skorelować wyniki badania nasiąkliwości z badaniem mrozoodporności betonu to teoretycznie można stwierdzić, już przed zakończeniem długotrwałego badanie mrozoodporności, jakie mogą być parametry odporności na działanie mrozu danego betonu. Niestety w skali przemysłowej rozrzut wyników jest zbyt duży aby w pełni wykorzystać ten parametr. Nowe normy zharmonizowane nie przewidują tego badania.

Badanie wykonujemy wg norm:

PN-B 06250 „Beton zwykły”

Badanie wytrzymałości na ściskanie betonu

Wytrzymałość betonu na ściskanie jest jego podstawowym parametrem technicznym. Determinuje ona nośność konstrukcji wykonywanych z tego materiału. Badanie wytrzymałości na ściskanie betonu na próbkach pobranych w trakcie betonowania określa potencjalną wytrzymałość wbudowanego betonu. Jego wytrzymałość w konstrukcji zależy bowiem nie tylko od jakości dostarczonej mieszanki betonowej, ale również od technologii jej wbudowania, sposobu zagęszczenia, zapewnionych warunków pielęgnacji. Wykrycie zaniżonej wytrzymałości na ściskania badanego betonu pozwala jednak, mimo że wyniki uzyskiwane są 28 dni od pobrania próbki, na weryfikację wytrzymałości in situ i w razie potrzeby wykonanie wzmocnień wybranych elementów konstrukcji przed ich całkowitym obciążeniem.

Badanie wykonujemy wg norm:

PN-EN 12390-3 „Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań”
PN-B 06250 „Beton zwykły”

Badanie wytrzymałości na zginanie betonu i rozciąganie przy rozłupywaniu

Badanie wytrzymałości na zginanie i rozciąganie betonu wykonywane jest wszędzie tam gdzie beton ma służyć jako materiał, z którego wykonywana jest nawierzchnia drogowa lub lotniskowa. W tego typu konstrukcji beton mocno narażony jest na naprężenia rozciągające, które są bardzo niebezpieczne dla tego typu materiału. Beton jako materiał nie posiada wysokiej wytrzymałości na zginanie czy rozciąganie co wynika z jego struktury oraz rodzaju wiązań chemicznych powstających w trakcie twardnienia, dlatego też tak ważne jest zbrojenie w betonie które razem z betonem tworzy kompozyt i dopiero to pozwala elementom konstrukcyjnym przenosić innego rodzaju naprężenia niż tylko ściskające.

Badanie wykonujemy wg norm:

PN-EN 12390-5 „Badania betonu Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badania”
PN-EN 12390-6 „Badania betonu Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badania”
PN-75/S-96015 „Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego”

Wróć do: Badania betonu

Powiązane

Badania betonu

Obraz dla Badania betonu

Wykonujemy badania mieszanki betonowej jak i stwardniałego betonu. Prowadzimy badania betonu w zakresie oznaczania cech wytrzymałościowych oraz parametru trwałości i nasiąkliwości.

Badania mieszanki betonowej

Obraz dla Badania mieszanki betonowej

Przeprowadzamy badania gęstości mieszanki betonowej na budowie, oraz badania betonu samozagęszczalnego.

LABORATORIUM

ZAKŁADOWA
KONTROLA
PRODUKCJI

PROJEKTOWANIE
I NADZÓR

 • Skanska
 • Budimex
 • Lafarge
 • Ginter
 • Wyroby Betonowe Ryszard Szczepański
 • Pawłowski
 • kamal
 • Continental Road
 • Izolex
 • EBM
 • Jadar
 • KSM Parsęcko
 • Broker
 • Sambor
 • Drewbet
 • Evertec
 • Nascon
 • Zdrojewscy
 • Gmina Zarszyn
 • Gmina Chojnice
 • Zarząd Drogowy Sępólno Krajeńskie
 • EcoZet
Pol Lab - Klub Polskich Laboratoriów Badawczych
Logo laboratorium budowlanego AG-CEL

W dniu 24.12.2016 r.
Laboratorium Budowlane "AG-CEL" będzie nieczynne.