Kalifornijski wskaźnik nośności CBR

2017-05-23

Kalifornijski wskaźnik nośności CBR (od ang. California bearing ratio) jest metodą określania nośności podłoża gruntowego pod nawierzchnie drogowe oraz nośności kruszywa przeznaczonego na podbudowy drogowe.

Metoda ta opracowana została w latach 30. XX w. przez Kalifornijski Departament Transportu (California Department of Transportation). Była ona podstawą pierwszych procedur projektowania nawierzchni drogowych o konstrukcji podatnej, czyli nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa. W zależności od wartości wskaźnika CBR gruntu w podłożu oraz obciążenia koła pojazdów dobierano grubość nawierzchni.

W 1967r. Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Drogowej (obecnie Instytut Badawczy Dróg i Mostów) zakończył proces adaptacji metody do warunków polskich. W ten sposób powstał parametr określany jako wskaźnik nośności (wnoś), tożsamy z CBR, opierający się na tych samych założeniach. Wskaźnik nośności znalazł zastosowanie do określania nośności oraz wysadzinowości gruntów już w pierwszym katalogu typowych konstrukcji nawierzchni o zasięgu ogólnopolskim („Katalog typowych nawierzchni dla dróg o małej intensywności ruchu”, 1971r.). Obecnie wskaźnik CBR jest przywoływany w Polsce przez „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” oraz „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych” do określenia grupy nośności podłoża gruntowego oraz minimalnych wymagań nośności warstw podłoża ulepszonego i podbudów z mieszanek niezwiązanych.

Badanie wskaźnika CBR polega na pomiarze nacisku jaki jest potrzebny, by tłok o znormalizowanym kształcie i wymiarach wcisnąć na określoną głębokość badanego materiału (gruntu, kruszywa).
Otrzymany wynik porównuje się do nacisku potrzebnego do wciśnięcia tłoku na taką samą głębokość w materiale wzorcowym (tłuczeń standardowo zagęszczony).

W Polsce procedura badania wskaźnika CBR podana jest w normach:

 • PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Badania i wymagania”
 • PN-S-06102:1997 „Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”
 • PN-EN 13286-47:2012 „Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym.

  Część 47: Metoda badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego”


 • Ogólny tok postępowania przy wyznaczaniu wskaźnika CBR wg ww. norm jest taki sam i obejmuje następujące czynności:
  - wyznaczenie krzywej zależności gęstości objętościowej od wilgotności dla badanego materiału metodą Proctora
  - przygotowanie próbki materiału do badania wskaźnika CBR
  - zagęszczenie w znormalizowanym cylindrze próbki materiału przy wymaganej wilgotności metodą Proctora
  - nasycenie przygotowanej próbki materiału wodą przez 96h
  - wykonanie próby penetracji tłokiem dla przygotowanej i nasyconej próbki materiału CBR = p/pp * 100 [%]
  p – nacisk, jaki jest potrzebny aby zagłębić trzpień o przekroju 20 cm2 w odpowiednio przygotowaną próbkę materiału na głębokość 2,5 mm lub 5 mm.
  Pp – nacisk porównawczy, potrzebny do zagłębienia trzpienia w materiał wzorcowy

  LABORATORIUM

  ZAKŁADOWA
  KONTROLA
  PRODUKCJI

  PROJEKTOWANIE
  I NADZÓR

  • Skanska
  • Budimex
  • Lafarge
  • Ginter
  • Wyroby Betonowe Ryszard Szczepański
  • Pawłowski
  • kamal
  • Continental Road
  • Izolex
  • EBM
  • Jadar
  • KSM Parsęcko
  • Broker
  • Sambor
  • Drewbet
  • Evertec
  • Nascon
  • Zdrojewscy
  • Gmina Zarszyn
  • Gmina Chojnice
  • Zarząd Drogowy Sępólno Krajeńskie
  • EcoZet
  Pol Lab - Klub Polskich Laboratoriów Badawczych
  Logo laboratorium budowlanego AG-CEL

  W dniu 24.12.2016 r.
  Laboratorium Budowlane "AG-CEL" będzie nieczynne.